VOORWAARDEN

ALGEMENE

CHECK! \\ ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN 2024

Kookstudio Spijs 2024

Kookstudio Spijs
Adres: Franseplaats 1, 6511VS Nijmegen
E-mail: info@kookstudiospijs.nl
Web: www.kookstudiospijs.nl
KVK: 86199900
BTW nummer: NL863893600B01
IBAN / Banknummer: NL97 INGB 0675914256

Extra informatie Rondom Corona

Moet u annuleren vanwege COVID-19 gerelateerde klachten? Laat het ons zo spoedig mogelijk weten. U mag iemand anders uw geboekte plek laten innemen. Verplaatsen of geld terug krijgen is NIET mogelijk.

Artikel 1 – DEFINITIES

1.1 Kookstudio Spijs: V.O.F. Kookstudio Spijs is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86199900.

1.2 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kookstudio Spijs een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Kookstudio Spijs te leveren producten en/of door Kookstudio Spijs te verrichten diensten. Onder de klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Kookstudio Spijs georganiseerde activiteiten.

1.3 De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Kookstudio Spijs, die betrekking heeft op de producten of diensten van Kookstudio Spijs.

1.4 Activiteit: de door Kookstudio Spijs aangeboden diensten;

 1. Kookworkshops
 2. Diners / privé chef
 3. Verhuur

Artikel 2 – ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Kookstudio Spijs te leveren producten of te verrichten diensten.

2.2 Kookstudio Spijs kan niet gebonden worden door handelingen en/ of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1. Onze offertes zijn wederzijds vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Aan typefouten of verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant het aanbod van Kookstudio Spijs aanvaard en schriftelijk bevestigd.

3.3 Aanvaarding, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging van de klant, die aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als verwerping van het oorspronkelijke aanbod. In dit geval is er geen sprake van een overeenkomst.

3.4 De programmaonderdelen en tijden zijn indicatief. Kookstudio Spijs is na voorafgaand overleg gerechtigd wijzigingen in een overeengekomen programma aan te brengen.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Facturering en betaling voor open deelname boekingen / masterclasses (100% van de boekingswaarde) vindt plaats voor bevestiging van de online boeking via de website van Kookstudio Spijs.

4.2 Facturering en aanbetaling voor privé boekingen (100% van de boekingswaarde) vindt plaats na bevestiging van de online boeking via de website van Kookstudio Spijs. De betaling dient voldaan te worden binnen 14 dagen na de datum van de boeking van de gegeven dienst.

4.3. Kookstudio Spijs houdt zich het recht voor 100% van de totale aanneemsom overeengekomen in de overeenkomst in rekening te brengen voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.4 Indien de klant langer verblijft dan de genoemde tijden in de bevestiging, behoudt Kookstudio Spijs zich het recht voor de extra genoten tijd in rekening te brengen. De kosten hiervoor zijn: 12,50 euro per half uur.

4.5. Indien de klant 15 minuten naar aangegeven starttijd niet aanwezig zal zijn. Is
Kookstudio Spijs gerechtigd om 35,00 euro aan opstartkosten te factureren.

 

 

Artikel 5 – OPDRACHT WIJZIGINGEN

5.1 Wijzigingen van het aantal deelnemers dienen minimaal zeven werkdagen voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan Kookstudio Spijs kenbaar te worden gemaakt en door Kookstudio Spijs te worden geaccepteerd. Hierna zijn het aantal deelnemers benoemd in de overeenkomst bindend. Kookstudio Spijs hanteert minimum van 6 deelnemers per privé kookworkshop en minimum 15 per keukenborrel. Kookstudio Spijs is gerechtigd om de levering aan meer deelnemers dan overeengekomen te weigeren.

Artikel 6 – AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Kookstudio Spijs is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Kookstudio Spijs is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.

6.2 Kookstudio Spijs is niet aansprakelijk voor schade door de door Kookstudio Spijs geleverde producten en/of diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Kookstudio Spijs die de schade heeft veroorzaakt.

6.3 Kookstudio Spijs is noch jegens klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Kookstudio Spijs die de schade heeft veroorzaakt. Voor gevolgschade is Kookstudio Spijs niet aansprakelijk.

6.4 Kookstudio Spijs is noch jegens wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Kookstudio Spijs. De klant vrijwaart Kookstudio Spijs voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Kookstudio Spijs verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Kookstudio Spijs.

6.5 Kookstudio Spijs zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien hij als het gevolg van overmacht niet aan een op hem rustende verbintenis heeft kunnen voldoen.

Kookstudio Spijs verkeert in overmacht wanneer hij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan hem niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen die hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is: – niet en/of niet tijdige levering door leveranciers, ziekte personeel van Kookstudio Spijs en/of door Kookstudio Spijs ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken van niet aan Kookstudio Spijs toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Kookstudio Spijs is in die gevallen niet schadeplichtig.

Artikel 7 – KLACHTEN

7.1 Klachten dienen binnen 7 dagen na de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk en voldoende gemotiveerd aan ons ter kennis worden gebracht.

7.2 In het geval het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk is of zinvol is, is Kookstudio Spijs slechts aansprakelijk binnen de in deze algemene voorwaarden genoemde grenzen.

Artikel 8 – Annulering van de overeenkomst

8.1 Bij groepsboekingen: In alle gevallen van annulering is de aan Kookstudio Spijs verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moeten betalen wie hij ter zake van die opdracht inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot betalingsverplichting van Kookstudio Spijs leiden.

Indien de klant de overeenkomst wenst te annuleren, gelden de volgende voorwaarden. Zowel voor de kookworkshops als voor de kookcursussen geldt deze overeenkomst:

 1. Bij annulering meer dan 15 dagen voor het tijdstip waarop het evenement op grond van de gesloten overeenkomst zou plaatsvinden, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Kookstudio Spijs te betalen.
 2. Bij annulering van 14 tot 2 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan Kookstudio Spijs te betalen.
 3. Bij annulering van 48 uur dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Kookstudio Spijs te betalen.
 4. Indien de klant binnen 14 dagen voor het tijdstip waarop het evenement op grond van de gesloten overeenkomst zou plaatsvinden, de datum wenst te verplaatsen zal er bij akkoord 35,00,- p.p. verrekend worden. indien de klant de datum al eerder heeft verzet kan deze niet nogmaals verzet worden en wordt er 35,00,- p.p. verrekend ongeacht het termijn.
 

8.2 Bij annuleringen van prive boekingen / workshops waarbij het vereiste minimum aantal deelnemers onder de minimale 6 deelnemers niet behaald kunnen worden. Zal het vaste minimumbedrag voor het bijpassende arrangement berekend worden.

8.3 Bij annulering van deelname aan open workshops/masterclasses, ongeacht de reden, wordt geen restitutie verleend. Het is echter toegestaan om een geschikte vervangende deelnemer in te schrijven voor de workshop/masterclass.

8.4 Indien de huurder bij het huren van de kookstudio de huurovereenkomst voor het gebruik van de kookstudio voor eigen doeleinden annuleert tussen 14 en 2 dagen voorafgaand aan de geplande huurperiode, is de huurder verplicht een bedrag gelijk aan vier (4) uur huur, bovenop de eerder betaalde aanbetaling voor een huurperiode van twee (2) uur, te voldoen.

Artikel 9 – VERHUUR RUIMTE

9.1 Het is huurder niet toegestaan de ruimte voor een andere dan in de huurovereenkomst of reservering aangegeven activiteit te gebruiken, aan derden te verhuren of in gebruik te geven.

9.2 Huurder dient de ruimte achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen.

9.3 Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het team van de verhuurder te worden gemeld.

9.4 Huurder is verplicht optredende schade aan het pand en de inboedel te melden en te vergoeden.

9.5 De verhuurder heeft het recht door haar geconstateerde schade aan en in gehuurde ruimte(n) evenals de aanwezige inventaris te laten herstellen op kosten van de huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de desbetreffende ruimte(n) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

9.6 Huurder ziet erop toe dat dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door verhuurder.

9.7 Extra kosten door overmatige vervuiling, opruim- en herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening gebracht worden.

9.8 Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door huurder, noch door gebruikers, cliënten en bezoekers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële en immateriële schade en/of bedrijfsschade ten gevolge van verblijf binnen de accommodatie als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten.

9.9 Huurder is aansprakelijk voor schade geleden aan het gebouw, waaronder ook de vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, tijdens de gehuurde uren.

Artikel 10 – Beëindiging van de overeenkomst

10.1 Kookstudio Spijs heeft – zonder enige (schade)vergoeding te zijn verschuldigd- te allen tijde het recht een overeenkomst te beëindigen, ingeval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, alsmede indien de inhoud naar zijn oordeel de belangen en/of goede naam van zijn onderneming zou kunnen beschadigen.

10.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of andere onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, is Kookstudio Spijs gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de gesloten overeenkomst, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij enige (schade)vergoeding aan de klant is verschuldigd

Artikel 11 – AUTEURSRECHT

11.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van concepten of evenementen die door Kookstudio Spijs tot stand zijn gekomen blijven eigendom van Kookstudio Spijs.

11.2 Beeldmateriaal waarop portretrecht van toepassing is wordt alleen gepubliceerd met toestemming van diegene die geportretteerd is of duidelijk in beeld staat. In alle gevallen vraagt Kookstudio Spijs eerst uw mondeling of schriftelijk uw toestemming.

Artikel 12 – TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Op alle offertes en overeenkomsten tussen Kookstudio Spijs en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

Kookstudio Spijs is altijd gerechtigd de algemene voorwaarden die op de Overeenkomst van toepassing zijn eenzijdig te wijzigen.

Deze wijziging treedt 1 (één) maand na bekendmaking aan Wederpartij in werking op de Overeenkomst.

13.1 Kookstudio Spijs, gasten en leveranciers houden zich aan de richtlijnen van overheid en RIVM. De kookstudio maakt de afspraken zichtbaar:

13.2. Kookstudio Spijs heeft de volgende richtlijnen voor de gasten:

 1. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
 2. Kookstudio Spijs kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten
 3. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op
 4. Was bij binnenkomst grondig je handen
 5. Was na het toiletbezoek grondig je handen
 6. Was na het aanraken van het gezicht grondig je handen
 7. Hoesten en niezen gebeurt in de elleboog
 8. Wanneer je je niet houdt aan de regels van Kookstudio Spijs en/of de geldende regels van de overheid dan kan de toegang tot kookstudio Spijs worden ontzegd. Schade die kookstudio Spijs leidt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

 

Deze algemene voorwaarden zijn op 12-09-2022 Voor het laatst gewijzigd

error: Inhoud is beschermd!